ศรัญญา นันทขว้าง  โรงเรียนบ้านปางมะหัน    

หน้าแรก     กลับไปหน้า KM ของคุณ

 

รายละเอียด

Document

งบประมาณ

0 บาท

รางวัล

เข้าร่วมโครงการระดับเขตพื้นที่

ประเภท

คำค้น(Keyword)

ISBN

วันที่เผยแพร่

30 กรกฏาคม 2554

 

เปิดอ่าน 396 ครั้ง
คะแนนโหวต
30 คะแนน

ให้คะแนนนวัตกรรมนี้

 

กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน

กลุ่ม / โรงเรียน : บ้านปางมะหัน
สพป.ชร.3 

บทคัดย่อ
การอ่าน เป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ทางวิชาการและการรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม แต่ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่านน้อยลง ทำให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้า โรงเรียนจึงต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงร่วมกับงานห้องสมุดเห็นสมควรจัดกิจกรรม ?บันทึกรักการอ่าน? เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอ่าน รวมทั้งมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาให้สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย [จากภาพ /.. ok ddd....]

ผู้เผยแพร่ นางสาวศรัญญา นันทขว้าง

ภาพกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

เจ้าของนวัตกรรม

ศรัญญา นันทขว้าง
บ้านปางมะหัน
081-7962958
mam_sn@hotmail.com

/>
Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in /home/sornorcr/public_html/includes/function.php on line 24
เชิญสมาชิก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : <–ป้อนรหัสตัวเลข
โรงเรียน :
ความคิดเห็น :
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในเครือข่าย :