พรพิมล ไชยนันท์   โรงเรียนบ้านด้าย(เทพกาญจนาอุปถัมภ์)    

หน้าแรก     กลับไปหน้า KM ของคุณ

 

รายละเอียด

Document

งบประมาณ

5000 บาท

รางวัล

ดี ระดับเขตพื้นที่

ประเภท

กลุ่มงานKM สพท.ชร.3

คำค้น(Keyword)

ISBN

วันที่เผยแพร่

18 สิงหาคม 2554

 

เปิดอ่าน 254 ครั้ง
คะแนนโหวต
0 คะแนน

ให้คะแนนนวัตกรรมนี้

 

สารานุกรมไทย สร้างนิสัยรักการอ่าน

กลุ่ม / โรงเรียน : บ้านด้าย(เทพกาญจนาอุปถัมภ์)
สพป.ชร.3 

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ กิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรมไทย สร้างนิสัยรักการอ่าน ของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมทักษะในด้านการ พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากการอ่าน เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ วิธีดำเนินงาน ประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความจำเป็น ความเป็นมา วิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมแก่ คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจากครูบรรณารักษ์ และครูประจำวิชา มอบหมายภารกิจ จัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทินงาน ผลการจัดกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมของโรงเรียนสูงขึ้น นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 รู้จักสารานุกรมไทยและอ่านเพื่อความรู้ หาคำตอบ โดยมีครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นักเรียนช่วงชั้นที่ 2-4 รู้จักวิธีใช้สารานุกรมไทยและหาคำตอบ ข้อสงสัยได้ ด้วยตนเอง นักเรียนมีทักษะการอ่าน และการเขียนมากขึ้น นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ส่งผลให้มีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระวิชา นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการตอบคำถามจากสารานุกรมไทยจากหน่วยงานต่างๆ ได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ [จากภาพ /.. ok ddd....]

ผู้เผยแพร่ พรพิมล ไชยนันท์

ภาพกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

เจ้าของนวัตกรรม

พรพิมล ไชยนันท์
บ้านด้าย(เทพกาญจนาอุปถัมภ์)
0877879653
maearn1@hotmail.com

/>
Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in /home/sornorcr/public_html/includes/function.php on line 24
เชิญสมาชิก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : <–ป้อนรหัสตัวเลข
โรงเรียน :
ความคิดเห็น :
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในเครือข่าย :