สุกัญญา ปาต๊ะวงค์  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง    

หน้าแรก     กลับไปหน้า KM ของคุณ

 

รายละเอียด

Document

งบประมาณ

1200 บาท

รางวัล

ดี ระดับเขตพื้นที่

ประเภท

โรงเรียน

คำค้น(Keyword)

ISBN

วันที่เผยแพร่

20 กันยายน 2554

 

เปิดอ่าน 165 ครั้ง
คะแนนโหวต
0 คะแนน

ให้คะแนนนวัตกรรมนี้

 

อ่านออกเขียนได้

กลุ่ม / โรงเรียน : บ้านห้วยผึ้ง
สพป.ชร.3 

บทคัดย่อ
การจัดการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานเป็นการเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการเรียนในชั้นต่อไปของนักเรียน จากการจัดการเรียนการสอนของครูเบื้องต้นพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่สามารถอ่านและเขียนตามความต้องการของหลักสูตรได้ โดยนักเรียนไม่สามารถจดจำ สระ พยัญชนะและนำมาประสมเป็นคำได้จึงทำให้อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ดังนั้นจึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนโดยรวบรวมคำพยัญชนะและสระมาจัดทำในรูปของเกมส์โดมิโน่ และทำเกมส์บิงโกจากคำในบัญชีพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนได้ฝึกเล่นในเวลาเรียน เวลาว่างหลังเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออก เขียนได้และครูมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน [จากภาพ /.. ok....]

ผู้เผยแพร่ ครูสุกัญญา ปาต๊ะวงค์

ภาพกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

เจ้าของนวัตกรรม

สุกัญญา ปาต๊ะวงค์
บ้านห้วยผึ้ง
080-3415190
n_nings@hotmail.com

/>
Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in /home/sornorcr/public_html/includes/function.php on line 24
เชิญสมาชิก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : <–ป้อนรหัสตัวเลข
โรงเรียน :
ความคิดเห็น :
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในเครือข่าย :