วินัย สันติสุข  โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง    

หน้าแรก     กลับไปหน้า KM ของคุณ

 

รายละเอียด

Video

Document

งบประมาณ

3 บาท

รางวัล

ประเภท

คำค้น(Keyword)

รักการอ่านเขียน

ISBN

วันที่เผยแพร่

30 กรกฏาคม 2554

 

เปิดอ่าน 338 ครั้ง
คะแนนโหวต
15 คะแนน

ให้คะแนนนวัตกรรมนี้

 

อ่านเขียนเสริมสร้างนักคิด

กลุ่ม / โรงเรียน : บ้านทุ่งเกลี้ยง
สพป.ชร.3 

FullText

กิจกรรมรัการอ่านwww.inspect6.moe.go.th/adisai/dream.htm

โรงเรียน บ้านทุ่งเกลี้ยง อำเภอ แม่สาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
๑.      ชื่อหน่วยบูรณาการ อ่านเขียนเสริมสร้างนักคิด
๒.    ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัย สันติสุข
๓.      ตำแหน่ง
         R ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้       ---      ระดับชั้น ป. ๒
๔. ระยะเวลา   ๑ ปี
๕. สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ( ที่เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่ใช้สอน )
        มาตรฐาน ท ๑.๑. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและนิสัยรักการอ่าน
        มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
๖.      สาระการเรียนรู้ที่นำมาบูรณาการ 
๑.      สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗.     กิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน
๑.      การอ่านออกเสียงถูกต้อง
๒.    การจับใจความสำคัญ
๘.     ความสำคัญ/วัตถุประสงค์
การอ่านจับใจความสำคัญเป็นการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจน โดยมุ่งกันหาสาระสำคัญของเรื่องที่อ่าน โดยในสมาธิ สติในการอ่าน อ่านอย่างพินิจพิจารณา ซึ่งอ่านแล้วสามารถจับใจความสำคัญและสามารถเขียนสรุปใจความสำคัญได้


 
๙.       สมรรถนะสำคัญ
๙.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๙.๒ ความสามารถในการคิด
๙.๓ ความสามารถในการเขียน
      ๑๐. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                ๑๐.๑ ใฝ่รู้
                ๑๐.๒ มุ่งมั่นในการทำงาน
                ๑๐.๓ รักความเป็นไทย
      ๑๑. กิจกรรมการเรียนรู้ ( ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ )
                   ๑๑.๑. กิจกรรมรวมชั้น
                     ๑๑.๑.๑ ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมแบบไทย เช่น การทักทาย การทำความเคารพ   การแต่งกาย ฯลฯ ยกตัวอย่างกิจกรรมแบบไทยในชุมชนหรือท้องถิ่น 
                     ๑๑.๑.๒   อ่านออกเสียงเรื่อง “ ตากับยาย” ตามหลักการอ่านออกเสียง                    
            
๑๑.๒. กิจกรรมจับคู่
               ๑๑.๒.๑   หาคำยากหรือคำใหม่ในบทเรียนจากเรื่อง “ตากับยาย”
      ๑๑.๒.๒ ทำใบงานการหาความหมายของคำยากจากพจนานุกรม
      ๑๑.๒.๓   ฝึกผันอักษรสระเดี่ยวและสระประสม     
      ๑๑.๒.๔   รวบรวมคำยากเขียนลงในบัญชีคำศัพท์
๑๑.๓  กิจกรรมกลุ่ม
                ๑๑.๓.๑ เขียนสรุปใจความสำคัญจากการอ่านเรื่อง “ตากับยาย”
                ๑๑.๓.๒   ฝึกเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่อง “ตากับยาย”
                ๑๑.๓.๓   ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมแบบไทยในชุมชนของนักเรียนเขียนสรุปเป็น
           รายงาน                                       
                ๑๑.๓.๔   นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
       ๑๑.๔   กิจกรรมเดี่ยว          
                ๑๑.๔.๑ ทำใบงานการประสมสระ
                ๑๑.๔.๒ การประสมพยัญชนะกับสระเดี่ยวและสระประสม      
       ๑๒. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
                ๑๒.๑     แบบฝึกอ่าน / หนังสือแบบเรียน
     ๑๒.๒    ตัวอย่างกิจกรรมแบบไทยในชุมชน
                ๑๒.๓    ใบความรู้เรื่องการผันอักษรสระเดี่ยว สระประสม
                ๑๒.๔     ใบความรู้การอ่านจับใจความ
       ๑๓. การวัดและประเมินผล
๑๓.๑ ภาระงาน/ชิ้นงาน
         - คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
   - เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
                              - ตั้งคำถาม – ตอบคำถามจากเรื่อง
   - สรุปใจความสำคัญของเรื่อง
      - ใบความรู้การอ่าน-เขียนพยัญชนะต้นตามหมู่อักษรที่กำหนด        
๑๓.๒ ชิ้นงาน
   - แบบคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
   - แผนภาพโครงเรื่อง
                              - แบบฝึกหัดตั้งคำถาม – ตอบคำถามจากเรื่อง
   - เขียนสรุปใจความสำคัญของเรื่อง
      - ใบงานการอ่าน-เขียนพยัญชนะต้นตามหมู่อักษรที่กำหนด                             
 ๑๓.๓  เครื่องมือวัดและประเมินผล
           - แบบสังเกตพฤติกรรม
      - แบบประเมินผลงาน
๑๓.๔ เกณฑ์การให้คะแนน
                     คะแนน ๒๐ คะแนน
                                     ๐ – ๙      คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
                                     ๑๐ – ๑๖ คะแนน หมายถึง พอใช้
                                     ๑๗ – ๑๘ คะแนน หมายถึง ดี
                                     ๑๙ – ๒๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก
            ๑๔. สรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ( ให้ตอบผลเชิงคุณภาพที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์องนักเรียนในประเด็นต่างๆ พอสังเขป )
        ๑๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕ อ่านคำศัพท์ใหม่และหาความหมายของ คำศัพท์ได้ถูกต้อง
                     ๑๔.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕ อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
                       ๑๔.๓ นักเรียนร้อยละ ๙๕ เขียนคำที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดได้ถูกต้อง
                       ๑๔.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๕ เขียนแผนภาพความคิดจากเรื่องที่อ่านได้
 ๑๔.๕ นักเรียนร้อยละ ๙๕ ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้
 ๑๔.๖ นักเรียนร้อยละ ๙๕ สรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้
           ๑๕. ปัญหา/วิธีแก้ปัญหา/ข้อคิดเห็น
                                    -
           ๑๖. ข้อเสนอแนะ
                            ๑๖.๑ ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้น่าสนใจมากกว่านี้

                            ๑๖.๒ ควรมีหนังสือหรือข้อความต่างๆที่ดึงดูดนักเรียนให้เกิดความต้องการในการอ่านหนังสือ

กิจกรรม  

ผู้เผยแพร่ นายวินัย สันติสุข

ภาพประกอบเพิ่มเติม

เจ้าของนวัตกรรม

วินัย สันติสุข
บ้านทุ่งเกลี้ยง
0861140184
cscreepo01@gmail.com

SorNor CR3 - Copyright®2008
webmaster & designer:สพป.เชียงราย เขต 3