สุภัทรา หาญพิพัฒน์  โรงเรียนบ้านไร่    

หน้าแรก     กลับไปหน้า KM ของคุณ

 

รายละเอียด

Video

Document

งบประมาณ

1000 บาท

รางวัล

ประเภท

คำค้น(Keyword)

นิทานเชิดหุ่น

ISBN

วันที่เผยแพร่

9 สิงหาคม 2554

 

เปิดอ่าน 482 ครั้ง
คะแนนโหวต
6 คะแนน

ให้คะแนนนวัตกรรมนี้

 

กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมเชิดหุ่น สร้างสรรค์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นป.4-6

กลุ่ม / โรงเรียน :
สพป.ชร.3 

FullText

แบบนวัตกรรม ๑

 

นวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เป็นผลงานที่มีการปฏิบัติที่ดี

 

 

 

 

โรงเรียน.บ้านไร่        อำเภอ เชียงแสน.

สพป     เชียงราย    เขต 3    ชื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เรื่อง การเล่านิทานคุณธรรมเชิดหุ่นสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ  สำหรับชั้น ป. 4 - 6

๑.   ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสุภัทรา    หาญพิพัฒน์

๒.  ตำแหน่ง                                    o ผู้บริหาร                     o ครูบรรณารักษ์/ ครูผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์  

       o ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้.ภาษาไทย   ระดับชั้น   ป.5-6

๓.  ระยะเวลาดำเนินงาน    2  สัปดาห์

๔.  วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้นักเห็นคุณค่าของเห็นความสำคัญของภาษาไทย รู้จักใช้ภาษาไทยในการพูด  เล่านิทาน สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

๔.๒ เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าของการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

๔.๓ .รู้จักออกแบบสร้างสรรค์ผลงานด้วยเศษวัสดุ มีนิสัยประหยัด  รู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๔ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม มีการบริหารจัดการเพื่อให้การทำงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

๔.๕ นักเรียนรู้จักเอื้อเฟื้อ แบ่งปันความรู้และให้ความสนุกสนานแก่ผู้อื่นได้

 

๖. กลุ่มเป้าหมาย

          นักเรียน จำนวน.......48..............คน

 

๗. สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

            ๗.๑ หนังสือนิทาน

            ๗.๒ เศษวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำหุ่นตัวละคร  สี  กาว  กรรไกร

            ๗.๓ โรงละครหุ่นเล็กเคลื่อนที่

            ๗.๔ เครื่องเสียง  พร้อมไมโครโฟน 

            ๗.๕ ขนมและของรางวัล

             ๗.๖ แบบประเมินการประกวดการเล่านิทานเชิดหุ่น

      

๘. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

     1. ฝ่ายวิชาการห้องสมุดเสนอขออนุมัติโครงการ

     2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมและผู้เกี่ยวข้อง

     3. ครูประจำชั้น และโดยเฉพาะกลุ่มสาระภาษาไทย แบ่งกลุ่มนักเรียน ๆชั้น ป.4-ป.6 ชั้นละ 8  คน  ไปสืบค้นและคัดเลือกนิทาน กลุ่มละ 1 เรื่อง แล้วสร้างหุ่นตัวละครเพื่อเชิดขณะเล่า  พร้อมฉากประกอบเรื่อง

     4. นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมเล่านิทานที่ตนเสนอต่อครูที่ปรึกษา (ครูประจำชั้น)   ครูภาษาไทย

    5. คณะกรรมการโครงการ จัดเตรียมเวทีละครหุ่นโรงเล็ก และเครื่องเสียง ประกอบการเล่านิทาน

    6. แต่ละกลุ่มแสดงหุ่นเชิดประกอบการเล่านิทาน ของกลุ่มตน บนเวทีโรงเละครหุ่นโรงเล็กในวันภาษาไทยแห่งชาติ ( 29  ก.ค.)

    7. คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมิน เพื่อตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน ในวันต่อไป

   


 การประเมินผล

            ๙.๑ .สังเกตจากจำนวนผู้มาใช้บริการห้องสมุด

            ๙.๒ สังเกตจากการเล่านิทาน (การใช้ภาษาไทย /ภาษาท่าทาง)

            ๙.๓ สังเกตจากการทำงานกลุ่ม

            ๙.๔ ประเมินจัดลำดับคุณภาพผลงานด้านศิลปะสร้างสรรค์ของหุ่นตัวละคร และฉาก

            ๙.๕ .สังเกตการเลือกใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้อย่างประหยัด และมีคุณค่า

            ๙.๖  สัมภาษณ์ข้อคิด หรือคุณธรรมในนิทาน จากนักเรียน

 

๑๐. สรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  

            ๑๐.๑  นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 มีความกระตือรือร้นมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากขึ้น

            ๑๐.๒ นักเรียนสนใจอ่านหนังสือ และรู้จักค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด เมื่อเทียบสถิติการยืมหนังสือ จากห้องสมุดมากขึ้น

            ๑๐.๓   นักเรียนรู้จักใช้ภาษาไทย ออกเสียงภาษาไทยชัดเจน สื่อความหมายได้ทั้งการพูด การอ่าน และเขียน

            ๑๐.๔ นักเรียนรู้จักประหยัด สามารถคิดสร้างสรรค์ออกแบบการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เป็นหุ่นตัวละครในนิทาน และฉากประกอบนิทานได้อย่างเหมาะสม  

 

๑๑. การบูรณาการความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้

            ๑๑.๑ ภาษาไทย ฟัง  พูด  อ่าน  คิด

            ๑๑.๒ สังคมศึกษา  หลักธรรม คุณธรรม

            ๑๑.๓  ศิลปะ 

            ๑๑.๔ การงานอาชีพ

           

 ๑๒. จุดเด่นของกิจกรรม

             เป็นกิจกรรมบูรณาการหลายกลุ่มสาระ มีจุดเน้นดังนี้

-          ทักษะหลักและการใช้ภาษาไทย  ทั้งฟัง  พูด(เล่านิทาน)  อ่าน (บรรยาย) คิดวิเคราะห์  (สรุปข้อคิด คติสอนใจ)

-          การปลูกฝังคุณธรรม   ได้แก่ ขยัน  ประหยัด  สามัคคี   มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปัน  และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-          ส่งเสริมกระบวนการทำงานเห็นกลุ่ม  การมีส่วนร่วมทุกฝ่าย

 

๑๓. ข้อเสนอแนะ

            ๑๓.๑ .อาจเพิ่มเติมกิจกรรม หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

 

๑๔. หลักฐานร่องรอย  ได้แก่ 

             ๑๔.๑ รายงานผลการการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2554

            ๑๔.๒ ภาพถ่ายกิจกรรมการเล่านิทาน

            ๑๔.๓  ผลงานนักเรียน

            ๑๔.๔  เกียรติบัตรนักเรียน

 

————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เผยแพร่ นางสุภัทรา หาญพิพัฒน์

ภาพประกอบเพิ่มเติม


ok ddd

ok ddd

เจ้าของนวัตกรรม

สุภัทรา หาญพิพัฒน์

0827611855
nuichoo@hotmail.com

SorNor CR3 - Copyright®2008
webmaster & designer:สพป.เชียงราย เขต 3